ویزای کار کانادا

ویزای کار کانادا برای گرفتن ویزای کار در کانادا در ابتدا باید دعوتنامه کتبی از سوی کارفرمای کانادایی

ویزای کار کانادا

برای گرفتن ویزای کار در کانادا در ابتدا باید دعوتنامه کتبی از سوی کارفرمای کانادایی دریافت کنید که به تایید ادراه منابع انسانی کانادا (HRDC) رسیده باشد.

سپس از اداره مهاجرت کانادا درخواست ویزا میدهید. ویزای کار اجازه کار در کانادا بصورت موقت است و به معنی گرفتن اقامت دائم نیست ولی امکان درخواست اقامت دائم از داخل خاک کانادا وجود دارد.

ویزای کار کانادا

برای صدور یک ویزای کار 4 موسسه نقش دارند:

مرکز خدمات کانادا
در این مرکز فرم های درخواست استخدام نیروی خارجی از طرف کارفرمایان کانادایی مورد بررسی قرار میگیرد تا مطمئن شوند که استخدام یک شخص خارجی امکان استخدام یک شخص کانادایی را سلب نمی کند.

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا
این اداره درخواست ویزای کاری کانادا را بررسی می کند و در صورت لزوم ویزا را صادر می کند.

سازمان مراقبت از مرزهای کانادا
این سازمان شرایط تمامی افرادی که صد ورود به مرزهای کانادا دارند را بررسی کرده تا از لحاظ امنیتی مشکلی نداشته باشند.

واحد کارگران خارجی
وظیفه حمایت و راهنمایی کارگران خارجی بر عهده دارد.